2-4 сыныптардағы оқу бағдарламасы

№82 «Дарын» мамандандырылған лицейінің оқу жұмыс жоспары Қазақстан Республикасының білім беру саласының құқықтық-нормативтік базасына негізделіп, мамандандырылған лицейлік білім берудің міндеттері мен мақсаттарын жүзеге асыруға бағытталған.
2022-2023 оқу жылында мектебімізде білім беру процесін ұйымдастыру кезінде «Білім туралы», «Педагог мәртебесі туралы», «Қазақстан Республикасындағы Баланың құқықтары туралы» Қазақстан Республикасының Заңдарын басшылыққа алады және оқу-тәрбие процесін ұйымдастыруда ұсынылған нормативтік құжаттар негізінде жүзеге асырады.
Бастауыш сатыдағы 2-3 - сыныптардың оқу-жұмыс жоспары ҚР БҒМ 2012 жылғы 8 қарашадағы «Қазақстан Республикасындағы «Бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім берудің үлгілік оқу жоспарларын бекіту туралы» № 500 бұйрығының (2022 жылғы 12 тамыздағы № 365 бұйрығымен толықтырулар мен өзгерістер енгізілген) 1-қосымшасы негізінде жасалды. 2-3 - сыныптарда «Цифрлық сауаттылық» сабақтары жүргізіледі. 2-3-сыныптарда вариативті компонент сағаттары «Математикалық олимпиада және логика» курсына бөлініп берілді.
Бастауыш сатыдағы мамандандырылған 4- сыныптар жоспары ҚР БҒМ 2012 жылғы 8 қарашадағы №500 бұйрығының 61-қосымшасы (2022 жылғы 12 тамыздағы №365 бұйрығымен өзгерістер мен толықтырулар енгізілген) негізінде жасалды. Мамандандырылған 4-сыныптардағы инварианттық бөліктегі компонент 1 сағаттан математика, жаратылыстану пәндеріне бөлінген. Дамытушылық сипаттағы сағат «Интеллектум» курсына (Авторлары: Метин О, Игенбаева Б.Қ //«Интеллектум-мектеп» интеллектуалдық дамыту кешені// Астана–2018ж) берілді. «Цифрлық сауаттылық» оқу пәні 4-сыныпта «Ақпараттық коммуникативтік технологиялар» оқу пәні бағдарламасымен оқытылады.

Қазақстан Республикасы
Оқу-ағарту министрінің
2022 жылғы «12» тамыздағы
№ 365 бұйрығына 1-қосымша

Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2012 жылғы «8» қарашадағы
№ 500 бұйрығына 1-қосымша

Оқыту қазақ тілінде жүргізілетін сыныптарға арналған бастауыш білім берудің
жұмыс оқу жоспары
Білім салалары және оқу пәндері Сыныптар бойынша апталық сағат саны Жүктеме, сағ
апта-лық жыл-дық
Инварианттық компонент
І Тіл және әдебиет 11 11 11 11 11 11 11 77 2772
1 Әліппе, Ана тілі - - - - - - - - -
2 Қазақ тілі 4 4 4 4 4 4 4 28 1008
3 Әдебиеттік оқу 3 3 3 3 3 3 3 21 756
4 Орыс тілі 2 2 2 2 2 2 2 14 504
5 Шетел тілі 2 2 2 2 2 2 2 14 504
ІІ Математика және информатика 5 5 5 5 5 5 5 35 1260
6 Математика 4 4 4 4 4 4 4 28 1008
7 Цифрлық сауаттылық 1 1 1 1 1 1 1 7 252
ІІІ Жаратылыстану 1 1 1 1 1 1 1 7 252
8 Жаратылыстану 1 1 1 1 1 1 1 7 252
ІҮ Адам және қоғам 1 1 1 1 1 1 1 7 252
9 Дүниетану 1 1 1 1 1 1 1 7 252
Ү Технология және өнер 2 2 2 2 2 2 2 14 504
10 Музыка 1 1 1 1 1 1 1 7 252
11 Көркем еңбек 1 1 1 1 1 1 1 7 252
ҮІ Дене шынықтыру 3 3 3 3 3 3 3 21 756
12 Дене шынықтыру 3 3 3 3 3 3 3 7 252
Инварианттық оқу жүктемесі 23 23 23 23 23 23 23 161 5796
Вариативтік компонент
Белсенді – қозғалмалы сипаттағы жеке және топтық сабақтар 1 1 1 1 1 1 1 7 252
Математикалық олимпиада және логика 1 1 1 1 1 1 1 7 252
Вариативтік оқу жүктемесі 1 1 1 1 1 1 1 7 252
Ең жоғарғы оқу жүктемесі 24 24 24 24 24 24 24 168 6048
Қазақстан Республикасы
Оқу-ағарту министрінің
2022 жылғы «12» тамыздағы
№ 365 бұйрығына 1-қосымша

Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2012 жылғы «8» қарашадағы
№ 500 бұйрығына 1-қосымша

Оқыту қазақ тілінде жүргізілетін сыныптарға арналған бастауыш білім берудің
жұмыс оқу жоспары
Білім салалары және оқу пәндері Сыныптар бойынша апталық сағат саны Жүктеме, сағат
3
Е
апта-лық жылдық
І Тіл және әдебиет 11 11 11 11 11 11 11 11 88 3168
1 Әліппе, Ана тілі - - - - - - - - - -
2 Қазақ тілі 4 4 4 4 4 4 4 4 32 1152
3 Әдебиеттік оқу 3 3 3 3 3 3 3 3 24 864
4 Орыс тілі 2 2 2 2 2 2 2 2 16 576
5 Шетел тілі 2 2 2 2 2 2 2 2 16 576
ІІ Математика және информатика 6 6 6 6 6 6 6 6 48 1726
6 Математика 5 5 5 5 5 5 5 5 40 1440
7 Цифрлық сауаттылық 1 1 1 1 1 1 1 1 8 288
ІІІ Жаратылыстану 2 2 2 2 2 2 2 2 16 576
8 Жаратылыстану 2 2 2 2 2 2 2 2 16 576
ІҮ Адам және қоғам 1 1 1 1 1 1 1 1 8 288
9 Дүниетану 1 1 1 1 1 1 1 1 8 288
Ү Технология және өнер 2 2 2 2 2 2 2 2 16 576
10 Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 8 288
11 Көркем еңбек 1 1 1 1 1 1 1 1 8 288
ҮІ Дене шынықтыру 3 3 3 3 3 3 3 3 24 864
12 Дене шынықтыру 3 3 3 3 3 3 3 3 24 864
Инварианттық оқу жүктемесі 25 25 25 25 25 25 25 25 200 7200
Вариативтік компонент
Белсенді –қозғалмалы сипаттағы жеке және топтық сабақтар 1 1 1 1 1 1 1 1 8 288
Математикалық олимпиада және логика 1 1 1 1 1 1 1 1 8 288
Вариативтік оқу жүктемесі 1 1 1 1 1 1 1 1 8 288
Ең жоғарғы оқу жүктемесі 26 26 26 26 26 26 26 26 208 7488
Қазақстан Республикасы
Оқу-ағарту министрінің
2022 жылғы 12 тамыздағы
№ 365 бұйрығына 61-қосымша
Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2012 жылғы «8» қарашадағы
№ 500 бұйрығына 61-қосымша

Оқыту қазақ тілінде жүргізілетін мамандандырылған білім беру ұйымдарына арналған бастауыш білім берудің жұмыс оқу жоспары
Білім салалары және оқу пәндері Сыныптар бойынша апталық сағат саны Жүктеме,
сағат
4
А
4
Ә
4
Б
4
В
4
Г
4
Ғ
4 Д 4
Е
апта-лық жыл-дық
Инварианттық компонент
І Тіл және әдебиет 11 11 11 11 11 11 11 11 88 3168
1 Әліппе, Ана тілі - - - - - - - - - -
2 Қазақ тілі 4 4 4 4 4 4 4 4 32 1152
3 Әдебиеттік оқу 3 3 3 3 3 3 3 3 24 864
4 Орыс тілі 2 2 2 2 2 2 2 2 16 576
5 Шетел тілі 2 2 2 2 2 2 2 2 16 576
ІІ Математика және информатика 6 6 6 6 6 6 6 6 48 1728
6 Математика 5 5 5 5 5 5 5 5 40 1440
7 Цифрлық сауаттылық 1 1 1 1 1 1 1 1 8 288
ІІІ Жаратылыстану 1 1 1 1 1 1 1 1 8 288
8 Жаратылыстану 1 1 1 1 1 1 1 1 8 288
ІҮ Адам және қоғам 1 1 1 1 1 1 1 1 8 288
9 Дүниетану 1 1 1 1 1 1 1 1 8 288
Ү Технология және өнер 2 2 2 2 2 2 2 2 16 576
10 Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 8 288
11 Көркем еңбек 1 1 1 1 1 1 1 1 8 288
ҮІ Дене шынықтыру 3 3 3 3 3 3 3 3 24 864
12 Дене шынықтыру 3 3 3 3 3 3 3 3 24 864
Мамандандырылған бөліктегі инварианттық компонент 2 2 2 2 2 2 2 2 16 576
Математика 1 1 1 1 1 1 1 1 8 288
Жаратылыстану 1 1 1 1 1 1 1 1 8 288
Инварианттық оқу жүктемесі 26 26 26 26 26 26 26 26 208 7488
Дамытушылық сипаттағы жеке және топтық сабақтар 1 1 1 1 1 1 1 1 8 288
Интеллектум 1 1 1 1 1 1 1 1 8 288
Вариативтік оқу жүктемесі 1 1 1 1 1 1 1 1 8 288
Ең жоғарғы оқу жүктемесі 27 27 27 27 27 27 27 27 216 7776